Ascultă Pagina sau selectați textul pentru a fi citit.

Program de lucru cu publicul
 
Luni: 8,00 - 11,00
Marti : 8,00 - 11,00
Miercuri: 8,00 - 11,00
Joi: 8,00 - 11,00
Vineri: 8,00 - 11,00
 
Termenele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele:
1.  intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate/folosinta, cladirile si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodaria/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;
2.  intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv;
   Persoanele fizice si juiridice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol si in afara termenelor mai sus mentionate, in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari.
In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termenele prevazute mai sus se considera ca nu au intervenit niciun fel de modificari, fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea "report din oficiu" la rubrica "semnatura declarantului".
Acte necesare in vederea eliberarii adeverintei registrului agricol
 
Acte necesare in vederea completarii registrului agricol
         Declaratie tip
 
Copie act identitate
Copie acte proprietate( contract de vanzare cumparare, titulul de proprietate, certificat de mostenitor, etc)
Copie extras de carte funciara
 
Acte necesare in vederea obtinerii de adeverinte
           Cerere tip
 
Copie act identitate
Taxa-13 lei-pentru adeverintele necesare la A.P.I.A.
 
Acte necesare eliberarii atestatului de producator
           Cerere tip
 
Copie act identitate
Copie act proprietate pentru terenul agricol
Adeverinta de la medicul veterinar
Aviz consultativ de la ACA (pentru famillile de albine)
Aviz consultativ de la Camera Agricola Gorj
Taxa -67 lei
 
 
Acte necesare in vederea obtinerii carnetului de comercializare
           Cerere tip
 
Copie atestat de producator
Copie act identitate
Autorizatie eliberata de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Gorj, pentru produsele procesate
Carnet stupina eliberat de ACA pentru familiile de albine
Taxa-39 lei
 
Acte necesare adaugare/vizare in carnetul de comercializare de produse agricole
 
 
Acte necesare in vederea depunerii carnetului de comercializare
            Cerere tip
 
Carnetul de comercializare in original
 
 
 
Acte necesare in vederea instrainarii terenurilor situate in extravilan
 
Copie act identitate
Copie legalizata a actului de proprietate asupra terenului
Extras de carte funciara pentru informare,emis cu cel mult 30 zile inainte de afisarea ofertei
Extras de plan cadastral de carte funciara al imobilului , emis cu cel mult 30 zile inainte de afisarea ofertei
Certificat de atestare fiscala emis de Directia Publica de Venituri
Copie certificat constatator de la Registrul Comertului sau act in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul vanzatorului persoana juridica
Procura notariala, respectiv delegatie, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, in original, precum si copie act identitate a imputernicitului
Hotarare adunare generala a asociatilor , decizia asociatului unic, in original,  din care,  sa rezulte acordul cu privire la vanzarea bunului aflat in proprietatea societatii
Alte documente doveditoare, dupa caz
 
 
Inchide