Ascultă Pagina sau selectați textul pentru a fi citit.

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Primăria municipiului Târgu-Jiu, cu sediul în Bulevardul Constantin Brâncuşi, nr.19, oraşul Târgu-Jiu, judeţul Gorj, colectează şi procesează datele personale, în conformitate cu prevederile 
 Regulamentului (U.E.)2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE - Regulamentul general privind protecţia datelor (R,G,P,D,) şi ale Legii nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate şi scopul în care acestea sunt folosite. Siguranţa datelor dumneavoastră este importantă pentru noi.

Vă rugăm să citiţi această notificare cu atenţie.
Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
administraţia publică locală din unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III -Regimul general al autonomiei locale şi al principiilor generale prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum și a principiilor specifice.

Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.

Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

Utilizarea datelor personale în scopul prestării serviciilor publice de interes local, privind:

 1. educaţia;
 2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 3. sănătatea;
 4. cultura;
 5. tineretul;
 6. sportul;
 7. ordinea publică;
 8. situaţiile de urgenţă;
 9. protecţia şi refacerea mediului;
 10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de  arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 11. dezvoltarea urbană;
 12. evidenţa persoanelor;
 13. podurile şi drumurile publice;
 14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
 15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
 16. activităţile de administraţie social-comunitară;
 17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
 18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
 19. alte servicii publice stabilite prin lege;

Scopurile prelucrării, pe activităţi:

 • Impozitele şi taxele locale, amenzi contravenţionale, muncă în folosul comunităţii,
 • Colectare debite/ recuperare creanţe;
 • Emitere autorizaţii/ licenţe;
 • Resurse umane;
 • Fond funciar;
 • Gestiunea economico-financiară şi administrativă;
 • Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a  Municipiului Târgu Jiu;
 • Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a Municipiului Târgu Jiu;
 • Evidenţa populaţiei şi Stare civilă;
 • Protecţia şi asistenţa socială;
 • Urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • Registrul electoral - evidenţă electorală ;
 • Arhiva;
 • Statistica;
 • Registratura, Relaţii publice, Secretariat.
 • Soluţionare petiţii/sesizări;
 • Gestionarea declaraţiilor de avere şi de interese;

Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016).
Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 1. persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal :
Autorităţile statului, inclusiv autorităţi fiscale;

Păstrarea datelor cu caracter personal :
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus.

Drepturile pe care le aveţi în ceea ce priveşte datele dumneavoastră personale:
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
 • Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)
 • Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17)
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18)
 • Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
 • Dreptul la opoziţie (art.21)

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal. Modelul de cerere pentru fiecare dr/dm_tgjiu/portal.nsf/atasament/9072D33E1FA46401C2258872002678BB/$FILE/5. CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES 3.doc?Openept enumerat mai sus îl găsiţi la Registratura Primăriei municipiului Târgu-Jiu sau îl puteţi descărca de pe site-ul instituţei www. targujiu.ro secţiunea Protecţia Datelor (G.D.P.R.). Cererea se poate depune la Centrul pentru Informarea Cetăţenilor din cadrul Primăriei municipiului Târgu-Jiu, poate fi transmisă la adresa de e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro, fax: 40253214878 sau poate fi trimisă prin poştă la sediul instituţiei, Constantin Brâncuşi, nr.19, oraşul Târju-Jiu, judeţul Gorj cod poştal 210192.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum şi dreptul la o cale de atac eficientă.
Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Primăria municipiului Târgu-Jiu vă informează că evaluează şi îmbunătăţeşte în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.
Detalii suplimentare precum şi eventuale actualizări ale acestei notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal le puteţi găsi şi pe site-ul instituţiei www. targujiu.ro – secţiunea Protecţia Datelor.

Datele de contact ale persoanelor responsabile cu protecţia datelor (DPO) :

Numele şi prenume : VASILE OFELIA MARIA, coordonator

Numele şi prenume : ROVENŢA ALEXANDRA LUMINIŢA, responsabil cu protecţia datelor cu caracter  personal prelucrate prin mijloace automatizate.

Adresă e-mailprotectiadatelor@targujiu.ro  Program de lucru: 8,00-16,00 Tel. 0253231317

 

                              PRIMAR,  

  MARCEL LAURENŢIU ROMANESCU

                                                                                                            Coordonator GDPR,

                                                                                                                        VASILE OFELIA- MARIA,

                                                                                    Responsabil GDPR prelucrate prin mijloace automatizate

                                                                                                 ROVENŢA ALEXANDRA LUMINIŢA

 

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA OPOZIȚIE

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA PORTABILITATEA DATELOR

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA ȘTERGEREA DATELOR
(dreptul de a fi uitat)

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI ATUNCI CAND DATELE SUNT INEXACTE

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULU DE ACCES

REGULAMENT NR. 679 DIN 27 APRILIE 2016

  

Inchide